gototopgototop

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Chế độ BHYT

Email In
Tiêu Đề Mô Tả  
01_BHYT Bảng tổng hợp mức đóng và số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu Tải Xuống
02_BHYT Bản thẩm định cơ sở y tế đủ điều kiện KCB BHYT Tải Xuống
03_BHYT Báo cáo kết quả ký hợp đồng KCB BHYT Tải Xuống
04_BHYT Theo dõi giải quyết thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT Tải Xuống
05_BHYT Giấy hẹn thanh toán trực tiếp Tải Xuống
06_BHYT Phiếu yêu cầu giám định Tải Xuống
07_BHYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp Tải Xuống
08_BHYT Thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT Tải Xuống
09_BHYT Tổng hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT Tải Xuống
10_BHYT Tổng hợp chi phí KCB BHYT thanh toán đa tuyến nội tỉnh Tải Xuống
11_BHYT Tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý… Tải Xuống
12_BHYT Thông báo số thẻ đăng ký và kinh phí KCB BHYT ban đầu Tải Xuống
13_BHYT Dự toán chi KCB năm…. Tải Xuống
14a_BHYT Thống kê chi phí KCB ngoại chú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật Tải Xuống
14b_BHYT Thống kê chi phí KCB nội chú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật Tải Xuống
15_BHYT Báo cáo tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT quý.. Năm.. Tải Xuống
16_BHYT Biên bản thẩm định phần chi phí vượt nguồn kinh phí KCB BHYT quý… Tải Xuống
17_BHYT Tổng hợp chi phí KCB theo chuyên khoa năm…tại các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh trở lên Tải Xuống
18_BHYT Thông báo tổng hợp chi phí KCB BHYT đa tuyến ngoại tỉnh quý.. Năm Tải Xuống
19_BHYT Biên bản thanh lý hợp đồng BHYT Tải Xuống
20_BHYT Thống kê thuốc sử dụng thuốc Quý…năm… Tải Xuống
21_BHYT Thống kê tổng hợp dich vụ kỹ thuật sử dụng Quý..năm… Tải Xuống
22_BHYT Bảng tổng hợp sử dụng kinh phí KCB BHYT Quý... Năm.... Tải Xuống
23_BHYT Bảng tổng hợp phân bổ kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT Năm.... Tải Xuống
24_BHYT Bảng quyết toán sử dụng kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT Quý... Năm... Tải Xuống
25a_BHYT Đề nghị thanh toán chi phí KCB ngoại chú Tải Xuống
25b_BHYT Thông báo thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại chú Tải Xuống
26a_BHYT Danh sách đề nghị thanh toán chi phi kham chữa bệnh nội trú Tải Xuống
26b_BHYT Thông báo thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú Tải Xuống